ประวัติสโมสร

ประวัติสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา

สโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิส นครราชสีมา เริ่มมาจากการเป็น “แผนกกีฬาเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา” ประมาณปี พ.ศ. 2507 โดยมี อาจารย์เอกชัย สุนทรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคระวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) เป็นประธานกรรมการ มีอาจารย์สัญญา เตรีย์ศักดิกุล และ อาจารย์อุดม จิตสวาสดิ์ เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเริ่มอย่างเป็นทางการในงานย่าโมเมื่อปี 2508 ที่บริเวณหน้ามุขชั้นล่างของศาลากลางจังหวัดหลังเดิม และในปีต่อมาได้ย้ายไปจัดแข่งขันที่หอประชุมอำเอเมืองนครราชสีมา (ปัจจุบันรื้อแล้ว สร้างเป็นสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด) คณะกรรมการของแผนกกีฬานี้ส่วนมากเป็นคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะประธานแผนกกีฬาคือผู้อำนวยการของวิทยาลัย

แผนกกีฬาเทเบิลเทนนิสในครั้งนั้น เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของจังหวัดเพื่อส่งเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนเขต 3 (ซึ่งมี 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, ชัยภูมิ และนครราชสีมา) ไปแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “การเข่งขันกีฬาแห่งชาติ”

คณะกรรมการชุดนี้ทำงานอยู่หลายปี จนในระยะหลัง ได้มีการจัดแข่งขันในงานฉลองชัยของท้าวสุรนารี โดยใช้หอประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นสถานที่แข่งขัน มีอาจารย์เจริญ ปุสุรินทร์คำ เป็นประธานแผนก พ.ท.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ (ยศในสมัยนั้น ปัจจุบันยศพลเอก) เป็นรองประธานคนที่ 1 ต่อมาแผนกกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้มีการก่อตั้งเป็น ชมรมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน ในปี 2526

ในปี 2534 จนถึงปี 2544 พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ ได้มีการจัดแข่งขันคัดเลือกตัวจังหวัด ตัวแทนเขต และจัดแข่งขันทั่วไป ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับ ความนิยมจากนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทั่วประเทศมาร่วมทำการแข่งขัน ประมาณปี 2541 สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาใช้คำว่า “สโมสร” แทน “ชมรม” กีฬาทุกชนิดกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ในปี 2545 จนถึงปี 2550 ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสโมสรเทเบิลเทนนิส นครราชสีมา (2 วาระ) คือ นายสมชาย ตัณฑเศรณีวัฒน์ , รองประธานคนที่ 1 คืออาจารย์สัญญา เตรีย์ศักดิกุล, รองประธานคนที่ 2 คือ อาจารย์ชอบ สิงห์สุทธิชาติ, รองประธานคนที่ 3 คือ อาจารย์กำจัด สุขถาวร สำหรับเลขานุการคือ คุณพุทธิพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการคือ คุณศรัญญา ชูสกุล

สำหรับในปีบริหาร 2551-2552 ซึ่งได้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรฯ คนใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ห้างคลังพลาซ่า นครราชสีมา ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่ประธานสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิส นครราชสีมา ได้แก่ คุณไพรัตน์ มานะศิลป์ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วม 11 ท่าน