คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ทะเบียนสมาชิก
1 คุณ ไพรัตน์ มานะศิลป์ ประธาน KOH001
2 คุณ สัญญา เตรีย์ศักดิกุล รองประธาน KOH002
3 คุณ บำรุง วสันตกรณ์ รองประธาน KOH003
4 คุณ พุทธิพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ KOH004
5 คุณ กัญญา จำปานัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ KOH005
6 พ.ต.ท. อานุภาพ อ้นสุวรรณ กรรมการ KOH006
7 คุณ มานิต รัตนเนนย์ กรรมการ KOH007
8 คุณ ดุสิต วาสุเทพ กรรมการ KOH008
9 คุณ สุริยะ วิงประวัติ กรรมการ KOH009
10 คุณ ขวัญชัย บัวตอง กรรมการ KOH010
11 คุณ วิไลวรรณ อ้นสุวรรณ กรรมการ KOH011
12 คุณ สุทธิพงษ์ ปรีชาวัชรพงศ์ กรรมการ KOH012