ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา

 

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สโมสรฯจึงได้กำหนด ข้อบังคับของสโมสรฯไว้ดังนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ 1       สโมสรนี้ชื่อว่า “สโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “NAKORNRATCHASIMA TABLE TENNIS CLUB”
ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “สทนม.”   ภาษาอังกฤษว่า “NTTC”
ข้อ 2       เครื่องหมายสัญญาลักษณ์ของสโมสร มีลักษณะเป็นรูป อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารียืนเหนือไม้
เทเบิลเทนนิส และมีตัวอักษรคำว่า “สโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา”   และภาษาอังกฤษว่า “NAKORNRATCHASIMA TABLE TENNIS CLUB”
 
รูปเครื่องหมายสโมสรฯ
ข้อ 3       คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา ที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมประชุมส่งรายชื่อให้สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ 4       คณะกรรมการสโมสรฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา ที่ได้รับการขอเชิญ และคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ และได้รับแต่งตั้งโดยประธานสโมสรฯ
ข้อ 5       สถานที่ตั้งสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา ตั้ง ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่ละชุดได้กำหนด แล้วประกาศให้ทราบทั่วกัน
ข้อ 6       วัตถุประสงค์ของสโมสรเทเบิลเทนนิสนครราชสีมา มีดังนี้
6.1      เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และปลูกฝังการเล่นกีฬา  ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
6.2      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในกฎ กติกา มารยาท และวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
6.3      เพื่อส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลาย และมีมาตรฐานสูงขึ้น
6.4      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสโมสรฯ ที่มีความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   เทเบิลเทนนิส เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
หมวดที่ 2
สมาชิก สิทธิ และหน้าที่
ข้อ 7       สมาชิกของสโมสรฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
7.1      สมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความสนใจในกีฬาเทเบิลเทนนิส และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้
7.2      สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติคุณ และให้การสนับสนุนสโมสรเป็นอย่างดี โดยสโมสรมีหนังสือเชิญ และเจ้าตัวไม่ขัดข้อง ส่วนการให้พ้นจากสมาชิกกิตติมศักดิ์นั้น คณะกรรมการบริหารฯ ต้องออกเสียงลงคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ 8       ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสโมสรฯ
8.1      ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50 .- บาท
8.2      ค่าบำรุงรายปี
8.2.1        คณะกรรมการบริหาร และบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป คนละ 300 .- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
8.2.2       เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี คนละ 200 .- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
8.3      ค่าบำรุงตลอดชีพ   ไม่จำกัดอายุ คนละ 1,000 .- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 9       การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสโมสร กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของสโมสร  ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสโมสรในวันสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย
9.1      สำเนาบัตรประชาชน  หรือทะเบียนบ้าน
9.2      ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ข้อ 10    ให้นายทะเบียนนำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร เพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสโมสร และเมื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรพิจาณาการสมัครแล้ว ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ
ข้อ 11     คณะกรรมการบริหารสโมสรอาจพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ปรึกษาสโมสร ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยสมาชิกภาพของที่กรรมการที่ปรึกษาสโมสรให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ หนังสือตอบรับคำเชิญ ส่งกลับมาถึงยังสโมสร
ข้อ 12     สิทธิ และหน้าที่สมาชิก
12.1           มีสิทธิ์ได้รับเครื่องหมาย และประดับเครื่องหมายของสโมสรฯ ได้ทุกโอกาส
12.2           มีสิทธิ์เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสรต่อคระกรรมการบริหาร รวมทังเสนอแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสโมสรฯ
12.3           ได้รับเอกสาร หรือข่าวสารจากสโมสรฯ เป็นครั้งคราว
12.4           เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรฯ เป็นกรรมการบริหาร หรืออนุกรรมการ หรือเป็นกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่สโมสรฯ จัดขึ้น
12.5           เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนน สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
12.6           ได้รับการสนับสนุนในการส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ในนามสโมสรฯ ตามความเหมาะสม (ถ้วย หรือโล่รางวัลเฉพาะประเภททีมจะต้องมอบเป็นสมบัติของ สโมสรฯ)
12.7           มีสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันในนามสมาสรฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร      สโมสรฯ เท่านั้น
12.8           สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสโมสรฯ หรือระเบียบอื่นใดที่คณะ      กรรมการบริหารได้กำหนดขึ้น
ข้อ 13     สมาชิกภาพของสมาชิก และที่ปรึกษาสโมสร จะสิ้นสุดเมื่อ
13.1           ถึงแก่กรรม
13.2           ลาออก
13.3           ต้องคดีอาญา และศาลพิพากษาให้จำคุก
13.4           ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดนั้น ๆ
13.5           ขาดการชำระค่าบำรุงเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้คณะกรรมการทราบ
13.6           คณะกรรมการบริหารของสโมสรฯ ลงมติออกเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ให้ออกเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสโมสรฯ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือประพฤติตนในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสโมสรฯ
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ และการบริหารงาน
ข้อ 14     มีการเลือกตั้งประธานสโมสรในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพียงตำแหน่งเดียว แล้วให้ประธานสโมสรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอรายชื่อให้สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ข้อ 15     คณะกรรมการบริหารสโมสร ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประธานสโมสร และรองประธานสโมสร นายทะเบียน เหรัญญิก สวัสดิการ ปฏิคม เลขานุการ กรรมการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
โดยให้กรรมการฝ่ายต่างๆ มีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้
15.1           ประธานสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ และสมาชิกในการบริหารกิจการ               ของสโมสรเป็นผู้แทนสโมสรในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธาน     ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร และการประชุมใหญ่ของสโมสร
15.2           รองประธานสโมสร มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานสโมสร ในการบริหารกิจการสโมสร ปฏิบัติตามที่ประธานสโมสรได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนประธานสโมสรเมื่อประธานสโมสรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15.3           เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ   ปฏิบัติงานตามที่ประธานสโมสรมอบหมาย ตลอดจนทำหน้าที่จัดการประชุมและกำหนดวาระการประชุม จัดเก็บรวบรวมเอกสารทางธุรการ และรายงานการประชุมต่างๆ ของสโมสร
15.4           เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสโมสร เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายบัญชีงบดุลของสโมสร และการจัดการแข่งขันทุกครั้ง  และการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินต่างๆ ของสโมสรไว้เพื่อตรวจสอบ
15.5           ปฏิคม ทำหน้าที่ในการต้อนรับของสโมสร เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสโมสรและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสโมสร และทำหน้าที่ในด้านสมาชิกสัมพันธ์ ตลอดจนประสานงานและดำเนินการจัดการแข่งขัน และกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร
15.6           นายทะเบียน ทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสโมสร จัดทำและควบคุมทะเบียนสมาชิกประเภทต่างๆตลอดจน ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมาชิก
15.7           ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงกิตติคุณของสโมสรให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย
15.8           ฝ่ายสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่หารายได้เข้าสโมสร ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายมีคุณธรรมและจริยธรรม
15.9           กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนมารวมกับตำแหน่งกรรมการตามขั้นต้นแล้ว  แต่ถ้าคณะกรรมการบริหารสโมสรมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ 16  ประธานสโมสร และคณะกรรมการบริหาร สามารถพิจาณาเชิญบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 17  ประธานและคณะกรรมการบริหารสโมสร จะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นเวลา 2 ปี หรือรักษาการจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่มารับมอบงาน
ข้อ 18  กรรมการบริหารสโมสร อาจจะพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
18.1           ถึงแก่กรรม
18.2           ลาออก
18.3           สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามข้อ 13
18.4           ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ 19     กรรมการบริหารสโมสรที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสร ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรมีมติให้ออก
ข้อ 20     ตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสร ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับหน้าที่แทน หรือพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้การบริหารของสโมสรดำเนินต่อไปได้
ข้อ 21    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสร จะต้องดำเนินกิจการของสโมสรให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่สโมสร  รวมทั้งกิจกรรมต่อไปนี้
21.1           กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมหรือ  ปฏิบัติงานทดแทนกันได้เมื่อจำเป็น
21.2           บริหารสโมสรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสโมสร
21.3           กำหนดระเบียบปลีกย่อยและวิธีการซึ่งไม่ขัดต่อข้อบังคับของสโมสร
21.4           แต่งตั้งอนุกรรมการแผนกต่างๆ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ หรือจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความเหมาะสม
21.5           ประสานการติดต่อกับสมาชิก สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นๆ
21.6           พิจารณาส่งสมาชิกที่มีความสามารถเข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิสในระดับต่างๆ
21.7           ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินงาน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในจังหวัด  นครราชสีมา
21.8           พิจารณาเสนองบดุล และรายงานกิจการ หรือผลงานประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
21.9           ให้ประธานสโมสรเป็นผู้ลงนามแทนสโมสรสั่งการในกิจการทั่วไป หากประธานไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รองประธานหรือ เลขานุการทำการแทนได้ตามลำดับ
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22    การประชุมใหญ่ของสโมสร มี 2 ลักษณะ คือ
22.1           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
22.2           ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 23     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
23.1           คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดย กำหนด จัดในห้วงเดือนมิถุนายน  เพื่อเชิญสมาชิกประชุมหารือในกิจกรรมต่างๆ ของ        สโมสร
23.2           การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีระเบียบวาระการประชุม อย่างน้อยดังนี้
23.2.1            แถลงกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
23.2.2            แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ
23.2.3            เรื่องอื่นๆ เช่น การพิจาณาพิจารณาเชิดชูเกียรตินักกีฬาดีเด่น หรือสมาชิกที่บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสโมสรถ้าหากในคราวประชุมใหญ่สามัญคราวใด อายุของคณะกรรมการบริหารสโมสรสิ้นสุด ก็ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งประธานสโมสร และประธานสโมสรคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอรายชื่อให้สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ข้อ 24     การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจเกิดมีขึ้นได้โดยเหตุจำเป็นดังนี้
24.1           เป็นการประชุมที่คณะกรรมการบริหารสโมสรเห็นควรจัดให้มีขึ้น อาทิ เกี่ยวกับการส่ง สมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ และเรื่องอื่นโดยประธานฯ เป็นผู้เรียกประชุม และ ต้องมีคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
24.2           สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อประธานฯ ให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ หรือเรื่องสำคัญเร่งด่วนได้ และประธานฯ เห็นชอบ
ข้อ 25     การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อกำหนดวันแน่นอนแล้ว ให้เลขานุการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน และต้องมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมเกิน 1 ครั้ง ให้ถือว่าครบองค์ประชุม กรณีเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญก็ไม่ต้องจัดประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 26     การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาดยกเว้นการแก้ไขข้อบังคับของสโมสร จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม
หมวดที่ 5
การเงิน และ ทรัพย์สิน
ข้อ 27    รายได้ของสโมสร ได้จาก
27.1           ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงประจำปี หรือ ประจำเดือน
27.2           การจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ
27.3           การรับบริจาค
ข้อ 28     รายจ่ายของสโมสร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจการ และกิจกรรมของสโมสรที่
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสโมสรตามความจำเป็นและเหมาะสม
ข้อ 29     การเงินของสโมสรอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของคระกรรมการบริหาร การเบิกจ่ายเงินของสโมสร ต้องลงลายมือชื่อ 2 ใน 3 โดยมีประธานสโมสรเป็นหลัก
ข้อ 30     เงินของสโมสร เมื่อมีเกิน 3,000 .- บาท (สามพันบาทถ้วนให้ฝากธนาคารในนามสโมสร
ข้อ 31     เหรัญญิก ต้องทำบัญชีรายรับ – จ่าย และงบดุลเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี
ข้อ 32     ประธานสโมสรอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของสโมสรได้ตลอดเวลา
หมวดที่ 6
ภาคผนวก
ข้อ 33    ระเบียบข้อบังคับใด ที่มิได้กล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้  ให้ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการสโมสรถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือประเพณีอันเคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา หรือให้ถือเอาตามระเบียบหรือข้อปฏิบัติกันทั่วไปเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ หากมีปัญหาให้คณะกรรมการสโมสรทำการประชุมหารือเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ข้อ 34    การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสโมสรนี้ กระทำได้โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารสโมสร ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม
ข้อ 35    สโมสรนี้จะเลิกได้ ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่สโมสร ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และให้แจ้งสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาทราบ
ข้อ 36    ในกรณี สโมสรนี้ต้องเลิกไปไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ หากมีทรัพย์สินที่เหลืออยู่จากการชำระบัญชีแล้ว ให้โอนมอบให้แก่ หน่วยงานที่ส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดนครราชสีมา หรือตามมติที่ประชุมใหญ่
                                                ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551